ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1.             Definities   
 1.1.          In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:   
a.        HVN2  : de gebruiker van deze algemene voorwaarden:   HVN2   gevestigd aan de   Watermolen 35 te Maassluis  , ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer:  77945786   
b.     Opdrachtgever   : iedere partij die met   HVN2   een overeenkomst aangaat;   
c.      Consument : de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;   
d.     Overeenkomst : de overeenkomst tussen   HVN2   en de opdrachtgever;   
e.     Werken   : alle door   HVN2   in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde adviezen, tekeningen en overige documenten, offertes en ieder ander werk in de zin van de Auteurswet.   
   
Artikel 2.             Algemeen   
 2.1.          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen   HVN2   en de opdrachtgever.    
 2.2.          Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.    
 2.3.            HVN2   wijst de toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.    
 2.4.          Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door   HVN2   vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.   
 2.5.          Indien   HVN2   niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zi  jn, of dat HVN2  in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.   
   
Artikel 3.             Aanbod en offertes    
 3.1.          Ieder aanbod en alle offertes van   HVN2   zijn geheel vrijblijvend.    
 3.2.          De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan   HVN2   opgegeven eisen, specificaties en andere gegevens waarop   HVN2  zijn aanbod baseert.   
 3.3.          Kennelijke fouten of vergissingen in offertes, overeenkomsten of e-mailberichten van   HVN2   binden   HVN2   niet.   
 3.4.          Offertes en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.   
 3.5.          Al datgene dat in het kader van een offerte door   HVN2   wordt verstrekt, blijft zijn onvervreemdbaar eigendom en dient op eerste verzoek van   HVN2   onverwijld door de opdrachtgever te worden geretourneerd.   
   
Artikel 4.             Prijzen en uurtarieven   
 4.1.          Voor de opdrachtgever zijnde een bedrijf zijn vermelde prijzen en uurtarieven exclusief btw.   
 4.2.          Voor de opdrachtgever zijnde een consument zijn vermelde prijzen en uurtarieven inclusief btw.   
 4.3.          V  ermelde prijzen zijn exclusief   leges kosten. Deze kosten verschillen per gemeente en zullen door de gemeente aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.    
   
Artikel 5.             Totstandkoming van de overeenkomst   
 5.1.          De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever via de e-mail akkoord is gegaan met het aanbod dan wel de offerte van   HVN2   
   
Artikel 6.             Annulering   
 6.1.          Indien de opdrachtgever de overeenkomst annuleert, dan wordt het volgende aan de opdrachtgever in rekening gebracht:   
a.        alle  kosten die   HVN2   in het kader van de overeenkomst reeds heeft gemaakt. Deze kosten worden als volgt berekend: Het aantal uren dat   HVN2   besteed heeft aan werkzaamheden voor de opdrachtgever maal het op dat moment geldende uurtarief van   HVN2  ;   
b.        eventuele   annuleringskosten die   HVN2   aan een ingeschakelde derde dient te betalen.   
 6.2.          Annulering dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden.   
   
Artikel 7.             Wijzigen van de overeenkomst   
 7.1.          Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.    
 7.2.          Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd.   HVN2   zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.   
 7.3.          Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is   HVN2   gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de gewijzigde prijs en andere voorwaarden die verbonden zijn aan het wijzigen van de overeenkomst.   
   
Artikel 8.             Uitvoering van de overeenkomst    
 8.1.            HVN2   zal bij het verrichten van de werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van de opdrachtgever in acht nemen.    
 8.2.            HVN2   heeft het recht de overeenkomst, zonder de opdrachtgever daarvan in kennis te stellen, (deels) door derden te laten uitvoeren.    
 8.3.            HVN2   zal nimmer gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren welke in strijd komen met zijn professionaliteit, een recht van derden, een wettelijke plicht of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.   
 8.4.            HVN2   kan nimmer garanderen dat door zijn werkzaamheden de door de opdrachtgever gewenste vergunning wordt verleend dan wel in stand blijft. Het indienen van een bezwaarschrift indien een vergunning niet is verleend valt niet onder de werkzaamheden van   HVN2  , tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.   
   
Artikel 9.             Verplichtingen van de opdrachtgever   
 9.1.          De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan   HVN2   aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan   HVN2   worden verstrekt.    
 9.2.          Indien de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.   
 9.3.          De opdrachtgever is gehouden   HVN2   onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.   
 9.4.          De opdrachtgever dient zich te onthouden van gedragingen welke het   HVN2   onmogelijk maakt de werkzaamheden naar behoren uit te voeren.    
 9.5.          Voor zover de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zich verbonden heeft tot het (laten) verrichten van bepaalde werkzaamheden, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het tijdig (laten) uitvoeren. Indien dit niet tijdig geschiedt, is de opdrachtgever hiervoor aansprakelijk.   
 9.6.          De opdrachtgever vrijwaart   HVN2   voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.   
 9.7.          De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het in overeenstemming met de verleende vergunning (ver)bouwen of slopen.   
 9.8.            Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn verplichtingen jegens   HVN2 heeft
 voldaan of onrechtmatig jegens   HVN2   handelt, dan heeft   HVN2   het recht de kosten en/of schades die daaruit voortvloeien aan de opdrachtgever in rekening te brengen en heeft   HVN2   het recht zijn werkzaamheden op te schorten.   
   
Artikel 10.           Uitvoeringsstermijn   
10.1.          De door   HVN2   opgegeven uitvoeringsstermijnen zijn niet als fatale termijn te beschouwen.    
10.2.          In het geval dat een met de opdrachtgever overeengekomen uitvoeringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van  HVN2   ligt en niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.    
10.3.          Overschrijding van de opgegeven uitvoeringsstermijn geeft in geen geval recht op schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie.   
10.4.            HVN2   kan nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor het door de gemeente verlengen van de periode waarbinnen de gemeente beslist over de bouwvergunning.   
   
Artikel 11.           Facturatie, betaling en retentierecht   
11.1.          Facturatie geschiedt onverwijld nadat   HVN2   de vergunning heeft aangevraagd.   
11.2.          De opdrachtgever dient de van   HVN2   ontvangen facturen te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum.   
11.3.          Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever zijnde een bedrijf vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a BW, verschuldigd. Indien de opdrachtgever een consument is, dan is de opdrachtgever de wettelijke rente conform artikel 6:119 BW verschuldigd vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de opdrachtgever. Bij de opdrachtgever zijnde een bedrijf worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-. Bij de opdrachtgever zijnde een consument worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.   
11.4.          In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van   HVN2   op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.   
11.5.          Iedere betaling door de opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de opdrachtgever tot voldoening van de openstaande hoofdsom.   
11.6.            HVN2   is bevoegd de afgifte van zaken die hij voor de opdrachtgever in verband met de uitvoering van een overeenkomst onder zich heeft, op te schorten totdat alle openstaande facturen door de opdrachtgever voldaan zijn.   
   
Artikel 12.           Intellectuele eigendomsrechten   
12.1.          Tenzij   HVN2   en de opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, is en blijft   HVN2   of zijn licentiegever volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten die rusten op de werken.   
12.2.            HVN2   verleent aan de opdrachtgever zijnde een bedrijf het recht om de werken uitsluitend binnen en ten behoeve van zijn eigen organisatie te gebruiken en aan de opdrachtgever zijnde een consument het recht om de werken enkel voor privé gebruik aan te wenden, doch slechts nadat de opdrachtgever aan al zijn (  betalings )verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan.   
12.3.          Zonder voorafgaande toestemming   HVN2   is het de opdrachtgever niet toegestaan de werken ter inzage te geven, openbaar te maken of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook, tenzij uit de aard van de werken anders voortvloeit.   
12.4.          Indien de opdrachtgever in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van   HVN2   of van zijn licentiegever, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die   HVN2   daardoor lijdt.   
12.5.          De opdrachtgever vrijwaart   HVN2   voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.    
   
Artikel 13.           Opschorting en ontbinding    
13.1.            HVN2   is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien:   
a.        HVN2   of de door   HVN2   ingeschakelde derde partij bij het uitvoeren van de werkzaamheden wordt of dreigt te worden blootgesteld aan een gevaarlijke situatie;   
b.        na  het sluiten van de overeenkomst   HVN2   ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.    
13.2.            HVN2   is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.   
13.3.          Voorts is   HVN2   bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.   
13.4.            HVN2   is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever surseance van betaling verzoekt of deze aan de opdrachtgever wordt verleend, ingeval de opdrachtgever failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de opdrachtgever niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.   
   
Artikel 14.           Aansprakelijkheid en verjaring   
14.1.            HVN2   kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:   
a.         een g ebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15 van deze algemene voorwaarden;   
b.       enige  daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.   
14.2.          De opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en stukken.   HVN2   is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens en stukken onjuist en/of niet volledig zijn. De opdrachtgever vrijwaart   HVN2   tegen alle aanspraken ter zake.   
14.3.          De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet naar aanleiding van een advies van   HVN2  , maakt.   
14.4.            HVN2   kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor werkzaamheden die door derden, gecontracteerd door de opdrachtgever, worden uitgevoerd.   
14.5.            HVN2   kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien (ver)bouw- of sloopwerkzaamheden niet binnen een bepaalde periode voltooid kunnen worden.   
14.6.            HVN2   is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.   
14.7.          De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte documenten en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan   HVN2   niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.   
14.8.          Indien de gemeente de vergunningaanvraag van de opdrachtgever afwijst, dan kan   HVN2   daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.   
14.9.            HVN2   kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor (  vertragings  )schade die het gevolg is van onvoldoende medewerking van de opdrachtgever.   
14.10.            HVN2   is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, productieschade, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade, reputatieschade, arbeidskosten, opgelegde boetes en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.   
14.11.          Indien   HVN2   mocht zijn voor enigerlei schade, d  an is de aansprakelijkheid van HVN2   beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van   HVN2   gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van   HVN2   beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.   
14.12.            HVN2   heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken.   
14.13.          De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van   HVN2  .   
14.14.          Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens   HVN2   vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens   HVN2   kan aanwenden.   
   
Artikel 15.           Overmacht    
15.1.            HVN2   is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: extreme weersomstandigheden; overstromingen; aardverschuivingen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; brand; verkeersstoringen; diefstal; ziekte van de natuurlijke persoon die namens   HVN2   de overeenkomst uitvoert; overheidsmaatregelen; wijzigingen in wet- of regelgeving.   
15.2.          In het geval dat   HVN2   door overmacht wordt verhinderd de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft   HVN2   het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks naar zijn keuze, zonder dat  HVN2   gehouden is om enige door de opdrachtgever geleden schade te vergoeden. Alle werkzaamheden die tot aan het moment van de opschorting of ontbinding zijn uitgevoerd worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.    
   
Artikel 16.           Klachten   
16.1.          Klachten over de werkzaamheden dienen door de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk of via de e-mail aan   HVN2   te worden gemeld.    
16.2.          De opdrachtgever dient   HVN2   de mogelijkheid te geven de klacht te onderzoeken. Het feit dat   HVN2   overgaat tot het onderzoeken van een klacht impliceert niet dat   HVN2   erkent dat de uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn.   
16.3.          Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.   
16.4.          Indien   HVN2   de klacht van de opdrachtgever gegrond acht, dan zal de opdrachtgever   HVN2   in de gelegenheid stellen de werkzaamheden alsnog te verrichten. In het geval dat het alsnog verrichten van de werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal   HVN2   slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.   
   
Artikel 17.           Geheimhouding    
17.1.          Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.    
17.2.          Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak   HVN2   gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en   HVN2   zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is   HVN2   niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.   
   
Artikel 18.           Toepasselijk recht en bevoegde rechter   
18.1.          Op alle rechtsbetrekkingen waarbij   HVN2   partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.    
18.2.          Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en   HVN2   worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar   HVN2  gevestigd is. Indien   HVN2   een beroep doet op dit artikel, dan heeft de opdrachtgever zijnde een consument de mogelijkheid om binnen 1 maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.