PRIVACY POLICY 

HVN2, gevestigd aan Watermolen 35 3146SR Maassluis, is    

verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze    

privacyverklaring.   
Contactgegevens:   
https://www.hvn2.nl    
Watermolen 35 3146SR Maassluis    
010-2613509     

Persoonsgegevens die wij verwerken   
HVN2. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten 
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens    

die wij verwerken:   
- Voor- en achternaam    
- Geslacht    
- Adresgegevens    
- Telefoonnummer    
- E-mailadres     


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken   
HVN2 verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:   
 burgerservicenummer  (BSN)     


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken   
HVN2 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:   
- Het afhandelen van uw betaling    
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren    
- Om goederen en diensten bij u af te leveren    
- Namens opdrachtgever in te zetten procedures     

Geautomatiseerde besluitvorming   
HVN2 neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken    
die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden    
genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een    
medewerker van HVN2) tussen zit.     

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren   
HVN2 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te    
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.     

Delen van persoonsgegevens met derden   
HVN2 verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit    
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke    
verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een    
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van    
uw gegevens. HVN2 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
   
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken   
HVN2 gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die    
geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan    
deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken    
zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor    
dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen    
wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser    
zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is    
opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.     
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen     

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft    
u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te    
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HVN2 en heeft u het    
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de    
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u    
genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,    
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of    
bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar    info@hvn2.nl  .    
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw    
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine    
readable  zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en    
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel    
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.    
HVN2 wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen    
bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:    
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap     

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen     
HVN2 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende    
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en    
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn    
of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via    info@hvn2.nl